سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم اسماعیلی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی گروه مهندسی اب دانشگاه علوم ک
محمود رائینی سرجاز – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سعید قطره سامانی – کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی

چکیده:

گرمایش جهانی در بسیاری از نقاط ایران برفراوانی و پراکنش زمانی و مکانی بارندگی اثر گذاشتهاست چنین پیامدی سبب افت سطح زیرکشت و کاهش عملکرد می شود افزایش بهره وری از اب موجود یکی از راهکارهای رویارویی با چنین پدیده زیان باری است بنابراین هدف این پژوهش بررسی شیوه های کم ابیاری دردرختان بادام برای افزایش بهره وری اب است برای این بررسی در باغ پژوهشی هواشناسی کشاورزی اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری رقم دیرگل بادام برای این بررسی برگزیده شد سه تیمار ابی خوش آب میان آب و تنش اب یبا سه راهکار ابیاری قطره ای در پیرامون تنها درخت ابیاری متناوب در دو سوی تنها و ابیاری در یک سوی درخت برگزیده شد دراین ازمایش ترکیبی از ۱۰ تیمار در سه بلوک ازمایشی به کار رفت و د رهر واحد ازمایشی از سه درخت نمونه گیری انجام شد. ازمایش در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد. دراین بررسی وزن تر و خشک برگ وزن تر و خشک میوه، و وزن تر و خشک مغز اندازه گیری شد.