سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدحسن موسوی فضل – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی اثر مقادیر آب ، کود ازت و اثرات متقابل این عوامل بر عملکرد و کارایی مصرف آب د رمحصولات سبزی و صیفی گوجه فرنگی و سیب زمینی، همچنین بررسی سازگاری این محصولات با سیستم ابیاری قطره ای نواری تیپ دو پژوهش در دو طرح جداگانه در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان شاهرود در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ انجام شد. طرح ها در قالب بلوکهایکامل تصادفی با دو فاکتور الف – مقادیر آب ابیاری برای گوجه فرنگی در ۴ سطح ۴۰، ۶۰ ، ۸۰ و ۱۰۰ درصد و برای سیب زمینی در دو سطح ۷۵ و ۱۰۰ درصد آب مورد نیاز گیاه ب – مقادیر کود ازت در ۳ سطح ۶۰ ، ۸۰ و ۱۰۰ درصد ازت مورد نیاز گیاه براساس ازمون خاک انجام شد. آب ابیاری براساس آمار هواشناسی با روش پنمن مانتیث محاسبه و با دور ابیاری ۳ روز به روش قطره ای نواری در هر طرح دراختیار گیاه قرارگرفت. کود ازت براساس ازمون خاک محاسبه و در سطوح ذکر شده به تیمارها داده می شد. این مقادیر با رعایت حداکثر غلظت مجاز برای گیاه حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۶۰ میلی گرم در لیتر با توجه به سطح آب کود مصرفی و زمان مصرف در هر نوبت همراه با آب ابیاری از طریق تزریق به داخل سیستم از طریق تانک کود به گیاه داده می شد در سطح سیب زمینی تقسیط و کود دهی به گونه ای برنامه ریزی شد که عمل کود دهی تا قبل از گلدهی پایان پذیرد در طرح گوجه فرنگی نتایج نشان داد که عامل آب و اثر متقابل آب و کود ازت بر عملکرد محصول در سطح یک درصد معنی دار شد. اما اثر کود ازت بر عملکرد معنی دار نشد. دربررسی اثر جداگانه فاکتور آب بر عملکرد بیشترین عملکرد از تیمار ابی ۱۰۰ درصد نیاز آبی ۸۶/۳ تن در هکتار و کمترین عملکرد محصول از تیمار آبی ۴۰ درصد نیاز آبی ۳۳/۸ تن درهکتار حاصل شد.