مقاله اثر کپسول هیدرکسی اوره در درمان بیماران تالاسمی اینترمدیایی شهر اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۴۵۵ تا ۱۴۶۳ منتشر شده است.
نام: اثر کپسول هیدرکسی اوره در درمان بیماران تالاسمی اینترمدیایی شهر اردبیل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاسمی اینترمدیا
مقاله هموگلوبین
مقاله هیدروکسی اوره
مقاله تزریق خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: امانی فیروز
جناب آقای / سرکار خانم: خوشباف المیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بتاتالاسمی ماژور یکی از شایع ترین اختلالات ژنتیک در جهان می باشد. افراد هموزیگوت گاهی فرم خفیف تری از این بیماری را نشان می دهند که به آنها اینترمدیا اطلاق می شود. در این مطالعه، اثر هیدروکسی اوره در بیماران تالاسمی اینترمدیایی که به عنوان تالاسمی ماژور با تزریق خون در درمانگاه تالاسمی بیمارستان بوعلی اردبیل تحت درمان بوده اند، بررسی شد.
روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی کل بیماران مبتلا به تالاسمی اینترمدیا (۶۳ نفر) به روش کل شماری بعد از کسب رضایت نامه کتبی تزریق خون آنها قطع و تحت درمان با هیدروکسی اوره قرار گرفتند. بعد از ۳ و ۶ ماه، نیاز آنها به تزریق خون بررسی شد. در این مدت میزان هموگلوبین، فریتین، سطح سلول های خون و عملکرد کلیه و کبد قبل و بعد از هیدروکسی اوره ارزیابی و داده های حاصل با استفاده از آزمون آماری ناپارامتری ویلکاکسون و نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: بعد از ۶ ماه، ۶۰ نفر (۹۵٫۲%) از بیماران به طور کامل از تزریق خون بی نیاز شده و فواصل تزریق خون در ۳ نفر (۴٫۸%) افزایش پیدا کرد. میانگین هموگلوبین بعد از مصرف دارو افزایش و میانگین فریتین کاهش یافته بود. همچنین از عوارض دارو می توان به افزایش معنی دار مقادیر AST،ALT و BUN اشاره کرد.
نتیجه گیری: درمان با هیدروکسی اوره در بیماران بتا تالاسمی اینترمدیا، باعث برطرف شدن نیاز به تزریق خون و افزایش سطح هموگلوبین در آنها می شود.