سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود هاشم آبادی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ر

چکیده:

گیاه صبر زرد (Aloe Vera L.) از خانواده آلواسه اهمیت به سزایی در تولید داروهای گیاهی و مواد آرایشی و بهداشتی دارد. سرعت تکثیر این گیاه در طبیعت بسیار کند بوده و کشت درون شیشه ای می تواند وسیله ای مناسب و سریع جهت تکثیر و تولید این گیاه باشد. در همین رابطه تاثیر دو تنظیم کننده رشد IBA و NAA (صفر و یک می کلی گرم در لیتر) به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 6 تکرار روی تعداد, طول و قطر ریشه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که اثر NAA روی تعداد ریشه ها در سطح آماری 1% معنی دار شده, این در حالی است که اثر NAA, با میانگین 9/38 بر دیگر سطوح برتری چشمگیری داشته است. اثر سطوح مختلف این دو تنظیم کننده رشد گیاهی بر طول ریشه معنی دار نشده, این در حالی است که اثر NAA, IBA و اثر متقابل لین دو روی قطر ریشه در سطح آماری 1% معنی دار شده و بیشترین قطر ریشه (4/3 میلی متر) در اثر متقابل 1 میلی گرم از لیتر NAA+1 میلی گرم در لیتر IBA حاصل شد.