سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نغیمه احمدی موسی آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
سیدغلامرضا موسوی – دانشجوی کارشناسی اردش مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

تخلیه فاضلابهای صنعتی و شهری حاوی سورفکتانت به محیط زیست باعث ایجاد اثرات نامطلوب در اکوسیستم آبی وخاکی شده است اغلب سورفاکتانتها به دلیل داشتن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاص بطریق بیولوژیکی قادر به تجزیه نمی باشند از میان روشهای تصفیه گوناگون فرایند اکسیداسیون پیشرفته به عنوان یکی از موثرترین روشها شناخته شده و ثابت کرده که می تواند کاندیدای خوبی برای تصفیه الاینده های مقاوم می باشد بنابراین دراین مطالعه حذف سورفاکتانت SDS با استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته مورد بررسی قرارگرفته است این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی و با استفاده از یک فوتوراکتور به حجم 80 میلی لیتر همراه با یک لامپ جیوه مولد فرابنفش با توان 4 وات برای بررسی اثر پارامترهای زمان و PH روی راندمان حذف سورفاکتانت SDS در فرایند UV/H2O2 انجام شد این تحقیق نشان داد که در دو فرایند KUV/H2O2 و UVراندمان حذف sDS با غلظت 100mg/l درPH های مختلف 10-4 به ترتیب در محدوده ی 90 و 99% باقیمانده است ولی افزایش زمان درمحدودهی 2 تا 30 دقیقه راندمان رادرهر دو فرایند افزایش داده است. نتایج نشان داد که راندمان فرایند اکسیداسیون پیشرفته UV/H2O2 با زمان واکنش افزایش می یابد ولی تغییر پارامترPH تاثیری روی راندمان حذفندارد.