سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد قلی زاده حسن آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

جدائی مالکیت از مدیریت این امکان بالقوه را به وجود می آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد . تضاد منافع که از آن به عنوان «مساله نمایندگی » تعبیر می شود . ناشی از وجود تفاوت در تابع مطلوبیت ذینفعان می باشد . با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، می توان ادعا کرد که مدیران واحدهای تجاری می توانند از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشندبرای آزمون فرضیه های تحقیق ، ابتدا متغیرهای مستقل و وابسته ی هر سال محاسبه شدند . سپس ، از روش اقتصادسنجی تلفیق داده ها با بکارگیری نمونه ای شامل 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1386 تا 1392 استفادهشد . برای مشخص کردن روش مناسب تخمین مدل رگرسیون ، ابتدا از آزمون چاو و سپس از آزمون هاسمن استفاده شد . برای آزمون معنی دار بودن فرضیه های تخقیق برای فرضیه اول از روش اثرات یافت و فرضیه سوم اثر تصادفی که نتیجه ی آزمون مزبور بود، بهره گرفته شد . نتایج تحقیق در سطح خطای 5درصد بیانگر تایید فرضیه های اول، دوم و سوم تحقیق است . بنابراین ، کیفیت حسابرسی تاثیر معنی داری بر مدیریت سود و هزینه نمایندگی دارد .