مقاله احساس ذهني بهزيستي، احساس ذهني بهزيستي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1393 در آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران (فارسي) از صفحه 27 تا 36 منتشر شده است.
نام: احساس ذهني بهزيستي، احساس ذهني بهزيستي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گيلان
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس ذهني بهزيستي
مقاله دانشجويان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خيري منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: امامي سيگارودي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فرمانبر ربيع اله
جناب آقای / سرکار خانم: عطركارروشن زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سلامت به عنوان يکي از متاپارادايم هاي اصلي نظريه هاي بهداشتي در کنار مفاهيم انسان و محيط قرار دارد. سلامت داراي ابعاد عيني و ذهني است که متاسفانه به بعد ذهني آن کمتر توجه شده است. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان احساس ذهني بهزيستي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان انجام گرفته است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک مطالعه مقطعي از نوع توصيفي- تحليلي است که روي 314 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گيلان، که به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب شدند، انجام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه بهزيستي ذهني است که خود داراي پرسشنامه استاندارد رضايت از زندگي و مقياس عاطفه مثبت و منفي است. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS21 استفاده گرديد.
يافته ها: ميزان احساس ذهني بهزيستي در دانشجويان در بعد شناختي بالا و در بعد عاطفي پايين مي باشد و بين عاطفه مثبت با نيمسال تحصيلي دانشجويان رابطه منفي معناداري وجود دارد (p<0.05). از طرف ديگر، بين عاطفه منفي و جنسيت و بين وضعيت تاهل و رضايت از زندگي نيز رابطه معناداري وجود دارد(p<0.05) .
نتيجه گيري: به طور کلي ميزان احساس ذهني بهزيستي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گيلان متوسط است. اين در حالي است که احساس ذهني بهزيستي مناسب در ابعاد شناختي و عاطفي براي نقش آفريني آن ها ضرورتي انکارناپذير است. بنابراين، توجه به ابعاد شناختي و عاطفي احساس ذهني بهزيستي و عوامل موثر بر آن در اين قشر مهم و آينده ساز از اهميت شاياني برخوردار است.