سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نورالله پورعلی – کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی از دانشگاه تهران

چکیده:

هدف اصلی این مقاله مطالعه و بررسی اختلال یادگیری نوشتاری دانش آموزا ن وعلل پیدایش آن و ارایه راهکارهای عملیمناسب به والدین دانش آموزان ، معلمان و دانش آموزان برای رفع مشکل اختلا ل نوشتاری می باشد .یکی از موارد شایعاختلال آموزشی یادگیری، اختلال در نوشتن (رشدی) است که به طور متنوع به کلینیک های کاردرمانی مراجعه دارند.اختلال نوشتن یک اختلال مهارت تعریف می شود که در دوران کودکی ظاهر می شود. این کودکان معمولاً وارونه نویسیمی کنند یا بسیار بد خط می نویسند. برخی از محققان عقیده دارند که بدنویسی این کودکان معمولاً به دلیل عدمهماهنگی آنان است . مشکلات نوشتن دربین کودکان با صدمات مغزی ، کودکان با آسیبهای خفیف مغزی و کودکان بانارسایی های ویژه در یادگیری اکثرا دیده می شود اصطلاح دیس گرافی برای کودکانی که علی رغم هوش طبیعی بسیار بدمی نویسند به کار می رود این کودکان معمولا آینه نویسی یا وارونه نویسی می کنند یا بسیار بد خط می نویسند . بهگفته گیرود (2001) این کودکان با وجود داشتن هوش طبیعی و امکانات آموزشی و عاطفی مناسب، در عملکرد تحصیلینسبت به هم سن و سالان خود دچار تاخیر هستند و عوامل متعددی را مانند عوامل زیست شناختی و جسمانی، عواملژنتیکی و عوامل محیطی در ایجاد این اختلال موثر می داند.اختلال زبان نوشتاری بعد از کلاس اول مشخص میشود. نیازهای محدود و نسبی نوشتاری دانش آموز کلاس اولی بهندرت ممکن است به اندیشه یا کاربرد دستور زبان وابسته باشد. بنابراین، والدین و معلمان ممکن است ظهور اختلال بیاننوشتاری را به صورت مشخص در کلاس سوم یا چهارم گزارش کنند. در واقع، کلاس سوم و چهارم زمانی است که به علتماهیت برنامه های درسی مدرسه مشکلات نوشتن ظاهر میشود. در فاصله سالهای کلاس سوم تا ششم رشد افکار مربوط بهنوشتن و استفاده از دستور زبان بسیار افزایش می یابد و بیشتر مشکلات نوشتن در همین سالها بروز می کنند.دانش آموزان مبتلا به اختلال نوشتاری معمولا با سه نوع مشکل مواجه هستند : ا- مشکلات نوشتن غیر فعال (رونویسی):دانش آموزانی که در به دست گرفتن مداد ، مخصوصا در کلاس اول مشکل دارند قادر نیستند از عضلات کوچک دستوانگشت برای نوشتن استفاده کنند آنها ممکن است هنگام نوشتن فشار بیش از حدی به مداد وارد کنند یا اینکه مداد راخیلی شل در دست بگیرند .2- مشکلات نوشتن نیمه فعال (املا) : دانش آموزان مبتلا به اختلال در املا در پیوند دادن آواهای زبانی با نماینده یحرفی آنها دچار مشکل جدی هستند آنها نمی توانند به خوبی آواهایی را که از زبان معلم می شنوند به صورت حروفوکلمه های مربوطه بنویسند. 3 –مشکلات نوشتن فعال (انشا) : بسیاری از دانش آ موزان مبتلا به اختلال یاد گیری از به کار گیری شکل نوشتاریزبان به عنوان یک ابزار ارتباطی موثر ناتوانند برخی از آنها قادر نیستند نظرها و پیامهای خود را به زبان نوشتاری برگردانندو برخی دیگر هنگام نوشتن خطاهای دستوری زیادی مرتکب می شوند . در این بررسی جهت رفع اختلا ل نوشتاری دانشآموزان راهکارهای مناسب ومطلوبی به والدین دانش آموزان دارای اختلا ل نوشتاری ، معلمان این دانش آموزان وخودانشآموزان دارای اختلال نوشتاری ارایه گردیده است تا با به کار بردن این راهبردها بتوانند همانند دانش آموزان عادی بهفعالیت یادگیری بپردازند.