سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طیبه رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
ملیکه بهشتی فر – دکترای مدیریت و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

چکیده:

در دهه اخیرموضوع تنیدگی اخلاقی و آثار آن در سازمان یکی ازمباحث اصلی مدیریت رفتارسازمانی را به خوداختصاص داده است و فشارعصبی درسازمان همچون آفتی فعالیتها را تحلیل داده و از بین می برد توجه به محیط هایشغلی و شرایط کار کارکنان امری است که موجب بالابردن کیفیت کار، حفظ سلامت و بهداشت کارکنان و جهت بهرهجویی بیشتر و بهتر از طول مدت سنوات کاری مورد توجه قرار گرفته است با توجه به تاثیر استرس شغلی بر زندگی وکارکنان، دست اندرکاران این گونه سیستم ها باید عوامل مرتبط با رضایتمندی را یافته و جهت پیشرفت و ارتقای سطحکارایی کارکنان مورد توجه قراردهند. امروزه درتجزیه وتحلیل رفتار سازمان ها، پرداختن به اخلاق وارزش های اخلاقییکی از الزامات است. نماد بیرونی سازمان ها را رفتارهای اخلاقی آن ها تشکیل می دهد که خود حاصل جمع ارزشهایگوناگون اخلاقی است که در آن سازمان ها، ظهور و بروز یافته است اخلاقیات درسازمان ها به عنوان سیستمی از ارزش هاو بایدها نبایدها تعریف می شود که براساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص وعمل بد از خوب متمایز می شود بطورکلیانسان ها در بعد فردی وشخصیتی دارای ویژگی های خاص اخلاقی هستند که گفتار و رفتار آن ها را شکل می دهد.کاهشتنیدگی های اخلاقی در سازمان می تواند پیامدهای مطلوبی را به همراه داشته باشد نظیر افزایش تعهد درمیان کارکنان.تعهد شغلی از یک سو موجب میشود تا کارکنان سازمانها تکالیف و وظایف خویش را با اشتیاق انگیزش ورغبت بالاتری بهسامان برسانند و از سوی دیگر موجب بهبود تعامل وارتباط با ارباب رجوع می گردد.نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین تنیدگی اخلاقی و تعهد شغلی رابطه معکوس وجود دارد.