سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرخنده فرج زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
فریدون ناهیدی آذر – دکتری تخصصی تاریخ هنر، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

مفهوم فضا یکی از مفاهیم بنیادی در معماری است. فضا یک جای تهی است. مفهوم فضا در دیدگاه حکمت اسلامی، یک جنبه تجریدی و بدون ارتباط با انسان دارد که دربرگیرنده ویزگی های کمی در مراتب مختلف وجود و فضا بدون ارتباط با ادراک انسان است که می توان آنرا «فضای پنهان» نام نهاد. نیز یک جنبه مهم تر و اصلی تر در ارتباط با انسان دارد که به نام «فضای مشهود» جایگاه زیست و رشد و تعالی انسان است. لذا هدف از این مقاله ادراک فضای معماری با دیدگاه حکمت اسلامی است. مقاله مورد نظر از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیل می باشد که روش گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای که در آن اسناد و کتاب و مقاله ها و… غیره می باشد است. نتیجه گیری این مقاله بصورت درک از فضای معماری با دیدگاه حکمت اسلامی می باشد.