سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد امیرخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه شاهد
راشد صحراییان – استادیار دانشکدهی فنی، دانشگاه شاهد

چکیده:

مسائل پویای تولید کارگاهی به دلیل وجود عوامل ایجاد عدم قطعیت و شرایط مختلف موجود در سیستمهای واقعی تولید، جزمسائلی هستند که نمیتوان آنها را بدون فرضهای محدودکننده و با استفاده از مدلهای سنتی تحقیق در عملیات مدلسازی و حلکرد. در این مقاله سعی شده به جای در نظر گیری تابع هدف و یک سری محدودیت، از شبیهسازی برای مدلسازی سیستم تولید استفاده شود. در این رویکرد، روش اولویتدهی برای صفهای پشت ماشینها به عنوان یک کروموزوم الگوریتم ژنتیک و یک بردار کنترلی به شبیهسازی داده میشود و زمان اتمام آخرین کار به عنوان تابع هدف برای الگوریتم ژنتیک در نظر گرفته میشود و سعیمیشود از این طریق، سیاست اولویتدهی مناسبی برای اتمام سریعتر کارها در یک دورهی تولید به دست آید. نتایج به دست آمده نشان میدهد روش پیشنهادی توانایی بالایی در تصمیمگیری در مورد سیاست اولویتدهی مناسب در مسائل پویای تولید کارگاهی دارد. بر این اساس میتوان مسائل عملی سیستم تولید را بدون فرضهای محدود کننده و در نهایت انعطافپذیری شبیهسازی نموده و با تعریف بردارهای کنترلی مناسب و جستجو در فضای جواب، اقدام به یافتن روش بهینهی اولویتدهی برای آنها نمود