سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن مشهدی بافان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد- گروه پژوهشی کیفیت توان – شرک
علیرضا صدیقی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد- گروه پژوهشی کیفیت توان
ابوالفضل قیصری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد- گروه پژوهشی کیفیت توان

چکیده:

در این مقاله به معرفی روشی به منظور مدلسازی بارهای فشار ضعیف در شبکه توزیع پرداخته میشود. مدلهای بدست آمده برای هر کدام از این بارها به صورت یک معادله ریاضی است که جریان بار را به ازای ولتاژهای مختلف در اختیار ما قرار میدهد. در همین راستا از دادههای جریان و ولتاژ بارهای فشار ضعیف که از آزمایش بدست آمده- اند استفاده شده است. این دادهها با تغییر ولتاژ پایانهی بار، و اندازه گیری جریان متناظر با آن، بدست آمدهاند. به همین ترتیب داده برداری برای چند نمونه از هرکدام از این بارها انجام شده است. با استفاده از این دادهها یک مدل ریاضی برای هر بار پیشنهاد شدهاست. به منظور تست مدلهای ارائه شده، مقادیر حاصل از مدل با مقادیر واقعی حاصل از آزمایش برای تعدادی از دادههای شاهد مقایسه انجام گرفتهاست. در انتها نشان داده شده است که می توان از ترکیب مدلهای هر یک از بارهای متداول خانگی، مدل بار یک مشترک فشار ضعیف را به دست اورد.