سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر ایران نژاد اجیرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل
دکتر هاتف حاضری نیری – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مالی، دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیلی، ایران
داود پناهی – عضو هیئت علمی دانشگاه گروه حسابداری، آزاد اسلامی واحداردبیل، اردبیل، ایران

چکیده:

پیشرفت سریع تکنولوژی اطلاعات و رقابت جهانی منجر به عقب ماندگی سیستم های حسابداری مدیریت سنتی در تهیه اطلاعات مفید جهت تصمیم گیری مدیریت در مقایسه با سایر پیشرفت های تکنولوژیکی شده است . سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) ابزاری است جهت کمک به مدیریت سازمان های تا تصویر درستی از بهای تمام شده کالاها و خدمات مختلف خود داشته باشند و جارجوبی که بدان وسیله تصمیم گیری های میدریت و ارزیابی عملکرد سازمانی بهبود می یابد . با به کارگیری حسابداری مدیریت بر مبنای فعالیت مدیریان سازمان های خدماتی، بهتر قادر خواهند بود فعالیت های سودآور را از فعالیت های کم سود و یا حتی زیان ده تشخیص دهند . تحقیق حاضر با هدف ارائه ی الگوی مناسب برای استقرار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در دانشگاه محقق اردبیلی تدوین گردیده است . این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد . جامعه آماری این پژوهش در دانشگاه محقق اردبیلی می باشد و قلمرو زمانی تحقیق سال 1391 می باشد . یافته های تحقیق بیان گر آن است که امکان ارائه ی الگوی مناسب برای استقار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در دانشگاه محقق اردبیلی وجود دارد و استقرار این سیستم، روش فعالی محاسبه ی قیمت تمام شده ی هر دانشجو را که روش سنتی می باشد ، تغییر می دهد .