سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

عیسی ساکت اسکویی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
مجید منتظری – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در طراحی سیستم های مخازن ذخیره، تعیین حجم مفید مخزن غالبا براساس روش های دوره بحرانی ۱ صورت می گیرد. در این روش ها حجم مفید مخزن معمولابا استفاده از داده های ماهیانه محاسبه می شود که برای حالت هایی که سیستم به صورت درون سالی (دوره بحرانی کمتر از ۱۲ ماه و برون سالی دوره بحرانی بیش تر از ۱۲ ماه عمل می کند، مناسب می باشد. در این مطالعه سعی شده است که با توجه به پارامتر های موثر در ظرفیت مفید مخزن ( قابلیت اعتماد زمانی، آسیب پذیری، پارامتر تقاضای استاندارد شده، ضریب تغییرات سالیانه جریان و نوع تقاضا)، روابط رگرسیونی برای پیش بینی ظرفیت مفید مخازن ارائه گردد که به عنوان یک برآورد اولیه جایگزین محاسبات طولانی گردد