سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم مهاجرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیراحمد دهقانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالرضا ظهیری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محی الدین باطنی – دانشجوی دکتری دانشگاه ماساچوست آمریکا

چکیده:

از دریچه های کشویی جانبی برای انحراف و تنظیم میزان جریان ورودی از کانال اصلی به کانال فرعی استفاده می گردد. تعیین ارتباط دبی عبوری از دریچه و پارامترهای وابسته به آن از مسایل مهم هیدرولیک می باشد. زیرا در صورت برآورد درست این ارتباط می توان از این سازه به عنوان ابزار اندازه گیری دبی جریان در کانال های انتقال استفاده نمود. از پارامترهای اثر گذار بر دبی جریان می توان به ارتفاع آب دریچه در بالا دست و پایین دست، میزان بازشدگی دریچه، نوع جریان و عدد فرود بالا دست اشاره نمود. در این مقاله با استفاده از روش جستجوی ژنتیکی روابطی جهت تعیین ضریب آبگذری المانی دبی دریچه های کشویی جانبی در حالت مستغرق ارائه می شود. نتایج نشاندهندهی دقت بالای روابط ارائه شده در تخمین دبی جریان انحرافی است