سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – دانشگاه تربیت مدرس ،گروه کامپیوتر،آزمایشگاه امنیت و تشخیص نفوذ
بی بی سمانه حسینی مقدم – دانشگاه تربیت مدرس ،گروه کامپیوتر،آزمایشگاه امنیت و تشخیص نفوذ

چکیده:

نق شآ بزنی نر مافزار نوعی پنها ننگاری نر مافزار است که اطلاعاتی راجع به خود نر مافزار را در آن تعبیه م ینماید. تفاوت در نوع اطلاعات درج شده منجر به کاربری های مختلف م یشود. این کاربر یها از درج مشخصات تولید کننده نر مافزار در راستای حفاظت از حق نشر نر مافزار تا درج اطلاعات وارسی یکپارچگی نر مافزار در راستای حفاظت از دستکاری خرابکارانه نر مافزار، م یتواند متفاوت باشد. این مقاله به معرفی روشی جدید در نق شآ بزنی کلا سهای جاوا م یپردازد که بر اساس ایده درج بلا کهای ساختگی توسعه یافت هاست. نتایج حاصل از ارزیاب یهای انجام شده نشان م یدهد که این روش از لحاظ نرخ داده قابل درج در کلا سهای جاوا و میزا ننهفتگی نسبت به سایر رو شهای نق شآ بزنی دارای برتر یهای قابل توجهی است. به علاوه برخلاف سایر رو شها امکان ذخیره اندیس قطعات نق شآب را فراهم م یآورد که باعث افزایش مقاومت آن در برابر حملات م یشود.