سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
مرتضی رزاز – دانشیار گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود جورابیان – استاد گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پایش و نظارت بر شرایط ترانسفورماتورهای قدرت سال های زیادی مورد بررسی بوده است. یکی از خطاهای پیش رویترانسفورماتور، خطای مکانیکی سیم پیچ است. تاکنون روش های مختلفی برای تشخیص این خطا ارائه شده که در برخی از آنهاترانسفورماتور باید از مدار خارج شود و در برخی دیگر به صورت برخط تشخیص خطا انجام می شود. دراین مقاله یک روش برخطارائه گردیده است که از طریق تشکیل مکان هندسی ولتاژ- جریان، تشخیص خطاهای مکانیکی سیم پیچ ممکن می گردد. ولتاژ وجریان مورد نیاز به وسیله تجهیزات اندازه گیری متصل به ترانسفورماتور ثبت می شود. مکان هندسی بدست آمده توسط اطلاعاتدریافتی قادر است وضعیت جاری سیم پیچ ترانسفورماتور را نشان دهد. بنابراین، نظارت برخط از شرایط سیم پیچ ترانسفورماتوربدست آمده است. این روش در فرکانس قدرت اجرا می گردد و تحلیل نتایج آن بسیار ساده است. برای بررسی صحت روش ارائهشده انواع مختلفی ازخطاهای مکانیکی سیم پیچ شبیه سازی شده اند. دیاگرام مکان هندسی ترانسفورماتور دارای خطای مکانیکیبا یک ترانسفورماتور سالم مقایسه می شود و عدم تطابق آنها، وجود عیوب سیم پیچ را نمایان می کند. شبیه سازی درمحیط نرم افزار MATLAB اجرا شده است. پردازش دیجیتالی تصویر مکان هندسی، می تواند تشخیص خطا را بسیار ساده سازد.