سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عطیه عزیزاله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ترنم عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک بنکدارپور – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نرگس فلاح – استادیار دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله روشی برای اندازهگیری قابلیت تجزیه شوندگی موادی که مورد تجزیه بیهوازی قرار میگیرند،ارایه میشود. این سنجش زیستی نسبتا ساده را میتوان دربسیاری از آزمایشگاههای تحقیقاتی بدون نیاز به تجهیزات پیچیده انجام داد. قابلیت تجزیه بیولوژیکی با اندازهگیری گاز تجمعی تولیدشده و بازده حذف 1COD ازیک نمونه که به صورت بیهوازی و ناپیوسته در یک محیط کشت مشخص تلقیح شده است، تعیین میشود. از آنجایی که ایجاد شرایط بیهوازی و راهاندازی راکتور در مقیاس بالا نیاز به وقت و هزینه بالایی دارد، همواره نیاز به یک روش ساده و ارزان قیمت برای اطمینان از قابلیت تجزیهشوندگی بیولوژیکی ترکیبات موجود در خوراک فرآیندهای تصفیه بیهوازی، و گاها پیشبینی عملکرد تصفیه در شرایط مختلف، احساس میشود. روش پیشنهادی در این پژوهش میتواند تا حدودی شناخت نسبی از پساب و لجن را برای پژوهشگران محیا کند. برای ارزیابی این روش، قابلیت تجزیه بیولوژیکی نمونههایی از پساب واحد های پتروشیمی PET به همراه تعدادی مواد مغذی مورد بررسی قرار گرفته است