سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی ولی زاده – شرکت توزیع نیروی برق مازندران

چکیده:

نظام پیشنهادها یکی از روشهای مؤثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان میباشد. از سوی دیگر، امروزه مفاهیمی مانند همفکری، مشارکت، فرهنگ سازمانی، ارجنهادن به کارهای گروهی و شبکه های سازمانی را بعنوان نتایج مفهومی کلی به نام سرمایه اجتماعی تعریف میکنند. این مفهوم تعریف جامع فراگیری ندارد، ولی معمولاً بصورت یکی از انواع سرمایه شناخته میشود که از روابط اجتماعی، هنجارها، ارزشها و تعاملات افراد یک جامعه شکل میگیرد. البته تفسیرها و نظرات مختلفی در مورد چگونگی شناسایی و کاربرد آن وجود دارد. این مقاله تلاشی است برای روشنکردن چارچوب مفهومی مرتبط با سرمایه اجتماعی در زمینه توسعه نظام پیشنهادها. در ضمن میکوشیم نقش ویژه سرمایه اجتماعی (در مقایسه با سایر مفاهیم مرتبط) را در افزایش قابلیت نوآوری سازمان (بعنوان بستر پرورش و ارائه پیشنهادها) در قالب ارائه مدلی شناسایی نماییم. بنابراین اهداف اصلی این مقاله عبارتند از : تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با سایر مفاهیم مرتبط با مدیریت مشارکتی و تشریح و تبیین نقش سرمایه اجتماعی در توسعه نظام پیشنهادها درنهایت، برای تقویت رابطه متقابل سرمایه اجتماعی و نظام پیشنهادها در شرکتهای توزیع نیروی برق، میتوان از دیدگاه کمیتهای و گروهی، گامی فراتر نهاد و با دیدگاه شبکهای راه را برای جاریسازی پیشنهادهای اجرایی بدون درنظرگرفتن مرزهای محدود سازمانی هموارتر کرد. در بخش پایانی این مقاله، ضمن برشمردن مزایای چنین شبکهای، عوامل مؤثر بر آن توضیح داده شده است.