سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

محمدعلی باقرپورولاشانی – استادیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی جهانبانی – حسابدار رسمی
سمیه ظفرزاده – کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

حسابرسی داخلی نقش مهمی در کارایی و اثربخشی سیستم کنترل داخلی سازمان ها ایفا مینماید. حسابرسی داخلی باید اطلاعات صحیحی را در رابطه با اثربخشی مدیریت ریسک و کنتر لهای داخلی شامل پیروی از قوانینو مقررات سازمانی به مدیریت ارائه نماید. در حال حاضر، انواع مختلف حسابرسی داخلی وجود داشته که عمدتاً روشهایی از قبیل آزمون معاملات، آزمون صحت و قابلیت اتکا دفاتر حسابداری و گزارشات مالی، صحت،قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشات کنترلی و آزمون رعایت الزامات قانونی و مقرراتی را پذیرفته و اجرا می- نمایند. با این حال، هیچ کدام از آن ها در رابطه با جنبه کیفی مدیریت سازمانی به ویژه مدیریت ریسک اظهارنظریارائه نمینمایند. بنابراین، نیاز به تعریف مجدد حسابرسی داخلی و تعیین حوزههای جدید برای آن احساس شده به نحوی که از پذیرش ابزارهای مدرن مدیریت ریسک، کفایت و اثربخشی این ابزارها و همچنین کمک بهواحدهای سازمانی برای کاهش ریس کها اطمینان حاصل شود. این تغییر در توجه و تمرکز حسابرسی داخلی از طریق اصلاح نگرش به حسابرسی و تبدیل آن به حسابرسی مبتنی بر ریسک امکان پذیر میباشد. با توجه به این امر و همچنین عدم پیادهسازی و به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران، هدف اصلی این پژوهشارائه مدلی جامع و عملی برای پیادهسازی و به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در شرکتها و سازمان- های ایرانی میباشد. مدل مذکور بر اساس مبانی تئوریک ارائه شده در منابع علمی و پژوهش مربوطه و تجربهحرفهای مؤلفان و با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت خاص شرک تهای ایرانی طراحی گردیده است. همچنین، مدل طراحی شده در یکی از سازمانهای بزرگ ایرانی پیادهسازی و اجرا گردیده که این امر بر ارزش و قابلیت پیادهسازی و اجرای آن میافزاید