سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین صیادی تورانلو – دانشجوی دکتری مدیریت
آتوسا یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

ارزیابی مرحله مهم درفرایند تصمیم گیری سازمان های بزرگ است سازمان ها ازارزیابی ریسک برای تعیین ریسک سیستم های اطلاعاتی و کاهش ریسک استفاده می کنند دراین مقاله مدل ترکیبی جهت ارزیابی سطوح ریسک امنیت اطلاعات درمحیط فازی ارایه شده است درابتدا با استفاده ازروش FDEMATEL روابط متقابل بین سه حوزه کنترل امنیت ساخته شد سپس با استفاده ازروش FANP رتبه بندی احتمالات انجام شد درنتیجه روش پیشنهادی روابط درونگروهی بین معیارهای کنترل امنیت و عملکرد رادردنیای واقعی شناسایی می کند و سرانجام ازماکزیمم آنتروپی متوسط گیری موزون مرتب شده FLQ-MEOWA برای تجمیع اثرات و نتایج حاصلازکارشناسان مختلف استفاده نمودیم تا اثراتی که ماهیت ذهنی کارشناسان برارزیابیهای ریسک میگذارد را حذف نماییم