سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا طبیبی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
محمد فرامرزی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

یکی از مهمترین چالشهای مدیران بازاریابی و تولیدکنندگان، انتقال کالاهای تولیدی خود به بازارهای هدف است. بر این اساس تصمیمگیری در خصوص شیوه انتقال کالا به محل خرید یامصرف ازجمله تصمیمات مهمی است کب مدیر بازاریابی با آن موامب است. و عامل مشتری مداری ورضایتمندی مشتریان همواره از مهمترین مباحث بازاریابی تلقی میشود.لذا در این تحقیق تلاش شد تا با بررسی و تحلیل مطالعات انجام شده داخلی و خارجی پیرامون دومبحث کانالهای توزیع و راایتمندی مشتریان از کانالهای واسطه ای پرداخته شود نتایج تحقیقات به عمل آمده در قالب مدلی با عنوان تعیین کانال توزیع با تأکید بر رضایتمندی مشتریان از کانالهای واسطه درشرکت های پخش پیشنهاد گردید. در مدل پیشنهادی جهت طراحی بهینه کانال توزیع سه دسته عوامل مرتبط با محصول بازار و شرکت شناسایی شدند کب هر یک معیارهای خاصی را شامل میشوند. در طرف دیگر مدل جهت بررسی رضایتمندی مشتریان از کانال توزیع طراحی شده، پنج عامل میزان خرید، زمان انتظار، فرآیندسفارش دهی تنوع سبد کالا و خدمات پشتیبانی ارائه گردید