سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود اکبری – مربی سنجش از دور، گروه مهندسی نقشهبرداری، دانشکده فنی، دانشگاه زابل

چکیده:

زندگی بشر در طول تاریخ همواره در معرض انواع مخاطرات طبیعی قرار داشته که بخشی از آنها ناشی از فرایندهای آب وهوایی یا به عبارتی اقلیمی می باشد که از آن جمله میتوان رخداد خشکسالی را نام برد. خشکسالی پدیده ای محیطی و بخش جدائی ناپذیر تغییرات اقلیمی است . این پدیده از ویژ گیهای اصلی و تکرار شونده اقلیم های مختلف بشمار می آید که بر رو ی جوانب مختلف زندگی بشر اثر گذار است ، به گونه ا ی که خسارت های ز یادی را من جر می شود . در این میان،کشور ایران که در منطقه خشکسال ی واقع گردیده، باعث شد که در ح یطه سنجش از دور به نم ایش خشکسال ی پرداخته شود. در این مقاله با استفاده از تصاویر سنجندهAVHRRمربوط به سالهای 1999 و 2001 و با کمک شاخص VCI به تشخیص خشکسا لی پرداخته شده و در نهایت، نقشه طبقه بندی شده ای را ایجاد کرده، نقشه فوق مناطق با خطر خشکسالی را نشان می دهد