سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی نریمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه هیئت علمی بخش مهندسی گاز
محمدرضا خسروی نیکو – دانشگاه صنعت نفت استادیار دانشکده مهندسی گاز
عباسعلی چنگلوایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

استخراج نفت با تزریق گاز (Gas Lift) روشی است که برای مخازنی بافشار پایین مورد استفاده قرار می گیرد و از مراحل پایانی استخراج نفت از یک مخزن نفتی است دراین فرایند فشار بالای گاز تزریقی که بصورت متناوب صورت می گیرد باعث حرکت لخته ای از مایعات نفتی از انتهای چاه به سطح زمین می گردد. لخته مایع بصورت دو فازی بوده و جهت شبیه سازی فرایند از معادلات دو فازی استفاده شده است به دلیل حالت ناپایای این فرایند برای حل معادلات مربوطه به شبیه سازی آن از روش المان گیری استفاده شده است دراین مدل جهت رسیدن به نتایج قابل قبول تر نسبت به مدل ارائه شده قبلی ازمعادلات معتبرتری برای محاسبه خواص فیزیکی سیالات استفاده شده است که نزدیکی بیشتری را نسبت به نتایج تجربی براون در مقایسه با نتایج حاصل از مدل قبلی ارائه شده نشان میدهد در انتها به کمک مدل ارائه شده اثر تغییر پارامترهای مختلف در تولیدنفت خام برای میدان نفتی منصورا باد مورد بررسی قرارگرفته است.