سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادر نریمان زاده – گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه گیلان -رشت
هاشم قره بابایی – گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه گیلان -رشت، گروه مهندسی مکان
ابوالفضل درویزه – گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه گیلان -رشت

چکیده:

شکل دهی انفجاری دارای جنبه های نظری و کاربردی متنوعی است که از نظر تحقیقاتی و تئوریک کاملاً به آن پرداختـه نشده است . در این زمینه بررسیهای تجربی انجام شده مربوط به شکل دهی انفجاری ورقهای دایره ای شکل بـه مخـروط می باشد که در آن میزان تغییرات کرنشهای محیطی و ضخامتی بر حسب تغییرات شعاع مخروط مورد بررسی قرار گرفتـه است . ارائه مدلی برای پیش بینی کرنشهای محیطی و ضخامتی در منطقـه بحرانـی نـوک مخـروط کـه مـاکزیمم مقـادیر کرنشها در آن بروز می کند، از اهمیت بسزایی برخوردار است . لـذا در ایـن مقالـ ه بـا اسـتفاده شـبکه هـای عـصبی از نـوعGMDH، مدل مبتنی بر داده های عددی ارائه شده است .