سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیداسماعیل هاشمی – دانشجوی دکتری اقتصاد جهانی

چکیده:

توزیع اعتبارات برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی استانها از جمله موارد بسیار مهم و کاربردی است که معاونت برنامه ریزی استانها متولی تخصیص منابع بر اساس اولویت های تعیین شده در سند توسعه و نظریه پایه و قانون برنامه … می باشند. در این مقاله از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP که با ارزش گذاری به شاخص ها بنا شده است توزیع اعتبارات برنامه در این مقاله برنامه چهارم توسعه اقتصادی در سطح استان گلستان صورت گرفته است که هدف از آن ارائه یک مدل با استفاده از این روش برای توزیع اعتبارات بین فصول و امور با توجه به شاخص های تأثیر گذار و مهم می باشد. همانطور که می دانیم شاخص های مختلف در توزیع اعتبار بین فصول و امور دارای اهمیت هستند و مسلماً توجه به یک شاخص به تنهایی نمی تواند نقش آفرینی نماید. شاخص هایی که بر توزیع اعتبارات تأثیر گذار هستند بایستی عمومی بوده و تمام فصول را دربرگیرد نه شاخص های تخصصی، این شاخص ها که طی فرایندهای مختلف انتخاب، ازمایش و حذف، انتخاب شده اند، در نهایت شامل: شاخص سند توسعه و نظریه پایه SMT، قانون برنامه چهارم GB4، میانگین استانهای همجوار طی 3 سال گذشته (MOH(3، میانگین سایر استان های کشور طی 3 سال گذشته (MSO(3 و مصوب برنامه سوم MB3 و عملکرد برنامه سوم AB3 برای هر فصل می باشد. در مرحله بعدی وزن هریک از این شاخص ها محاسبه گردید، به گونه ای که وزن SMT برابر 0/431، (MOH(3 برابر 0/087؛ (MSO(3 برابر 0/026؛ MB3 برابر 0/040 و AB3 برابر 0/071 بوده است. هریک از شاخص ها با توجه به روش توزیعی (Distributire Model) در سهم هر یک از فصول تأثیر گذار بوده است. محاسبات اولیه در نرم افزار Excel و محاسبات پیچیده آن در Export choice انجام پذیرفته است. در این روش از فرآیند تصمیم گیری گروهی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بصورت ترکیبی بهره گرفته شده است.