سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن اسکافی نوغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
مهدی مفتاح هلقی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابوالفضل مساعدی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم در برنامه ریزی و بهره برداری از مخازن در معادلات بیلان آبی، تبخیر میباشد . در ایستگاههای تبخیر سنجی مجاور مخازن این پارامتر اندازه گیری میشود. برنامه ریزی مخازن بر اساس داده – های دوره های پیشین انجام میشود بنا بر این مقادیر اندازه گیری شده در ایستگاه های تبخیر سنجی مستقیما برای برنامه ریزی استفاده نمیشود. تلفات تبخیر از مخازن، به صورت تجربی و بر اساس اندازه گیریهای دوره های قبل در نظر گرفته میشود. امروزه مدلهای رگرسیونی در سطح وسیعی در علوم مختلف برای پیشگویی به کار گرفته میشوند. از مزایای این مدلها در دسترس بودن پارامترهای مورد نیاز و سادگی محاسبات میباشد . هدف این تحقیق تدوین مدلی است که بتواند با توجه به متغیرهای هواشناسی مقدار تبخیر از تشت را پیشبینی کند. تا به حال، معادله ای که به صورت کامل روابط فیزیکی این پدیده را بیان کند ارائه نشده است. ولی با بررسی توابع مختلفی از پارامترهای هواشناسی، بدست آوردن تابعی که با دقت قابل قبولی مقدار تبخیر از تشت را پیشبینی نماید امکان پذیر است. مقایسه نتایج مدل تدوین شده در حوزه گرگانرود با مقادیر اندازه گیری شده دقت مناسب این مدل را تایید میکند.