سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایمان احمدیان فر – دانشجو دکترای مهندسی عمران – اب
میثم سالارجزی – دانشجو دکترای هیدرولوژی

چکیده:

امروزه یکی از مشکلات موجوددر کشور ما آب می باشد و این مسئله لزوم استفاده از یک مدیریت مناب منابع آب را می طلبد با توجه به لزوم خودکفایی در بخش کشاورزی و نیاز زیاد این بخش به آب می بایست قوانین مناسبی برای بهره برداری از مخازن سدها به عنوان یکی از مهمترین منابع آب سطحی اتخاذشود تا از مخزن در هر دوره زمانی با اطمینان به ایجاد کمترین کمبود صورت گیرد هدف ازاین تحقیق بررسی کاربرد روش الگوریتم ژنتیک به عنوان یکی از روشهای قوی بهینه سازی برای حل مسائل پیچیده منابع آب است روابط حاکم بر جریانهای ورودی و خروجی از مخزن سد حجم مخزن سد و میزان تبخیر از مخزن سد شناسایی شده و براساس این روابط و روش حل مورد نظر به تعیین حجم بهینه مخزن سد پرداخته می شود. این بهینه سازی جهت تامین نیاز پایین دست که شامل نیاز کشاورزی حقابه بالا دست و نیاز محیط زیست است برای ۴۴ آمار ی مخزن بالا رود صورت گرفتهاست در ادامه شاخصهای عملکرد سیستم محاسبه شده است درا نتها نتایج اجرای این مدل ارایه دستورالعملی است که مقدار خروجی از مخزن را به صورت تابعی از حجم ذخیره مخزن و جریان ورودی نشان میدهد و در واقع یک منحنی فرمان برای الگوی مصرف ارایه شده است.