سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی محمدی – کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز
مجتبی یاسینی – کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هر مکتب و مذهبی، سبک زندگی برای بشریت ارایه میدهد و مدعی است، جامعه مطلوب و زندگی سالم در نتیجه پیروی از روش زندگیاست که آنان ارایه می نمایند. حقیقت این است وقتی سخن از حیات طیبه به میان می آید، دو امر به ذهن تداعی می کند: یکی اخلاقمداری و دوم سبک زندگی اسلامی است. از آنجا که اخلاق مداری زوجین و نحوه تعاملات آنها، نقش اساسی در شکل گیری سبک زندگیخانواده، دارد، لذا پژوهش حاضر، ضمن استخراج و بهره مندی از آیات و روایات، در صدد است تا شاخص ترین مقوله های تداوم بخشفرآیند سبک زندگی اسلامی، به عنوان اصول اساسی حفظ و تداوم رابطه زناشویی در خانواده ها را بررسی نماید. روش تحقیق مورداستفاده در این پژوهش بر حسب نوع داده، کیفی؛ بر حسب نتیجه، بنیادی و بر حسب هدف، اکتشافی است . همچنین با توجه به ضرورتاستنباط از اصلی ترین منبع اجتهاد دینی یعنی قرآن کریم، از بین راهبردهای مختلف پژوهش کیفی، از راهبرد تحلیل محتوا مبتنی برمبانی و ارزش های اسلامی بهره برده شد . جهت گردآوری داده ها نیز از متون دینی قرآن و احادیث امامان معصوم (ع) که تفسیرشان درحوزه اخلاق مداری و واژه های مرتبط بود، مورد مطالعه و کدگذاری قرار گرفت . بررسی احادیث، نظریات معصؤمین (علیهم السلام) ومتون قرآنی، همواره، بیانگر این است که نگاه اسلام، به مقولهی روابط همسری در خانواده با ظرایف زیادی، همراه است که حامل تکالیفو حقوق متقابل برای زن و مرد است. این دیدگاه، هر نظام حقوقی را نیازمند یک نظام اخلاقی میداند که همگام با آن، حرکت می کند.دین مقدس اسلام، در راستای استمرار و استحکام روابط زوجین در خانواده و کمک به تحقق اهداف تشکیل خانواده که بر اساس نصقرآن کریم، عبارت از مودت، رحمت و ایجاد آرامش است، تمامی تکالیف زوجین را در ملازمه با توصیه های اخلاق مدار بیان نموده، وزن و مرد را در انجام دادن تکالیف خویش، به برقراری اصل معاشرت معروف دعوت نموده است . نتیجه بررسی داده ها نشان داد کهمدل حیات طیبه با رویکرد اسلامی، در 12 مقوله و 36 مفهوم اساسی طبقه بندی شد.