سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا حسن زاده – گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدر
فاطمه کنعانی – گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدر

چکیده:

افزایش بکارگیری یادگیری الکترونیکی به عنوان ابزاری برای توسعه علم به این نکته را ضروری می سازد که بدون در نظر گرفتن مولفه های اساسی یادگیری و عدم پایش صحیح آنها کاربرد پیشرفته ترین فناوری ها کاری بیهوده بوده و صرفا جنبه تبلیغاتی خواهد داشت بنابراین به منظور دستیابی به موفقیت در یادگیری الکترونیکی طی سالهای اتی شناسایی عوامل موثر با توجه به تجربه یادگیری الکترونیکی در سالهای گذشته امری حیاتی است دراین تحقیق با توجه به مدل موفقیت سیستمهای اطلاعات دلون و مک لین و سایر پژوهشهای پیشین چارچوبی برای عوامل موثر درسنجش موفقیت سیستمهای یادگیری الکترونیکی ارائه گردیده است چارچوب ارائه شده شامل ۸ مولفه کیفیت سیستم، کیفیت محتوا، کیفیت خدمات، رضایت کاربر، قصد استفاده ، استفاده از سیستم منافع شبکه و وفاداری به سیستم می باشد برای سنجش هریک از مولفه ها شاخصهایی در نظر گرفته شده سپس پرسشنامه ای طراحی و به خبرگان این حوزه توزیع گردید. براساس پاسخگویی ۸ نفر از خبرگان تحلیل توصیفی برروی پاسخها صورت گرفته و براساس نتایج ارائه شده در متن مقاله خبرگان پاسخ دهنده با مولفه ها و شاخصهای ارائه شده موفق بوده اند.