سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ستیا سلطان عطار – دانشجوی کارشناسی ارشد ریخته گری، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد منشی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود مرآتیان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از آنجاییکه گرانروی پودر قالب مذاب، در دمای بالا نقش مهمی در فرایند ریخته گری مداوم فولاد بازی میکند، اطلاع از چگونگی تغییرات آن بسیار حیاتی است. اندازه گیری گرانروی مذابهای با دمای بالا از روشهای تجربی گران قیمت بوده، لذا معمولا از مدلهای ریاضی جهت برآورد گرانروی استفاده می شود. اما در بسیاری موارد این مدلها برای محدوده وسیعی از ترکیب شیمیایی معتبر نمی باشند. در پژوهش حاضر مدل جدیدی برای محاسبه گرانروی پودرهای قالب شیشه ای شده مختلف ارائه شده است. در این مدل ترکیبات به دو گروه شیشه سازان و اصلاح کننده ها تفکیک شده و ضرایبی (MModifiers و MGlass Formers) برای آنها با توجه به انرژی پیوند و کسر مولی هر کدام از ترکیبات در نظر گرفته شده است. همچنین ضریب K* نیز که نسبت اکسیژن های غیرپل به اکسیژن های پل باقیمانده را در نظر می گیرد مورد استفاده قرار گرفت. در انتها ویسکوزیته چند پودر که با استفاده از روش های عملی ویسکوزیته واقعی آنها محاسبه شده، با استفاده از این مدل جدید و مدل های ریبود و اربین اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که مدل جدید دقت بیشتری نسبت به دو مدل مذکور نشان می دهد.