سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

مهدی مشکی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
مرتضی مریمی یعقوبیان – دانشجوی کارشناسی ارشدMBA گرایش مالی گیلان)
مهدی همتی آسیابرکی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی گیلان

چکیده:

امروزه نقش نظام مالیاتی در تامین اهداف عمده اجتماعی- اقتصادی و بودجه ای دولت بر کسی پوشیده نیست. اما شیوه جمع آوری آن باید به نحوی باشد که مؤدیان مالیاتی یا همان شهروندان، باصرف کمترین زمان و هزینه و به سهولت بتوانند مالیات خود را اظهار و آن را پرداخت نمایند. استفادهازاظهارنامه مالیاتی الکترونیکی که از جمله مهمترین خدمات دولت الکترونیکی از نوع دولت به شهروندانG2C به شمار م یرود،در دوران ابتدایی خود در ایران است.به نظر م یرسد، این سرویس الکترونیکی برای آنکه به معنای واقعی استفاده و توسط شهروندان پذیرفته شود، با موانعی روبرواست. به همین دلیل این تحقیق بر آن است تا با بررسی اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیکی و سیستم اظهارنامه الکترونیکی در ایران، و همچنین با بررسی مدلها و نظریه های علمی رایج در این زمینه از جمله نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوریUTAUT)، مهمترین عواملی که بر روی پذیرش این سرویس الکترونیکی جدید دولت تاثیر دارند را شناسایی نماید . به همین منظور مدلی ارائه شد که عواملیهمچون انتظار کارایی (سودمندی)، تاثیرات اجتماعی و تمایل به استفاده از اظهارنامه مالیاتی الکترونیک از جمله مهمترین عوامل تشکیل دهنده آن هستند. نتایج نشان م یدهد عواملی که در تمایل به استفاده از این خدمت تاثیر دارند به ترتیب عبارتند از انتظار تلاش، تاثیرات اجتماعی و انتظار کارایی