سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم رضایی – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

حوزه یادگیری الکترونیک یا آموزش الکترونیک، نوید بخش اجرایی شدن آرمانهای دور از دسترس تا دو دهه قبل بوده است.نیازهای گسترده مهارتی جوامع دانش محور و مبتنی بر فناوری اطلاعات با ادامه استفاده از روشهای سنتی نظام آموزش قابل پاسخگویی نیست.اگر چه نظام آموزش سنتی نیز دارای ویژگیهایی است که نادیده انگاشتن آن ویژگیها، اثر بخشی یادگیری را می کاهد و عامل بروز ناهنجاریهایی بسیاری میشود.از آنجایی که رشد و توسعه پروژه هایی نظیر آموزش الکترونیک نیازمند دستیابی به دیدگاهی جامع است، جمع آوری اطلاعات و آگاهی در زمنیه های گوناگون از جمله نیاز سنجی کاربران آموزشهای الکترونیکی به عنوان مشتریان نهایی، شناسایی کاربران جامعه هدف در آموزشهای الکترونیکی، و تعیین اولویتهای در توسعه آموزش الکترونیکی این حوزه بسیار حائز اهمیت است تحقیق مورد نظر در جهت ارائه مدل مفهومی عوامل مؤثر بر رضایتمندی کاربران آموزش مجازی با استفاده از دو مدل تجربی و عمومی انجام شده است . در محدوده زمانی 6 ماهه ، از مهر ماه تا بهمن ماه 1387 در بین دو دانشگاه مجازی استان تهران اجرا گشت . نوع جامعه آماری از نوع تصادفی و عوامل مورد بررسی مبتنی بر مدل wang,2003 شامل : عوامل آموزشی ، مشخصات انسانی، واسط کاربر، زیرساخت، محتوا و تعامل می باشد. نظر 70 دانشجو مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت . بررسی از طریق پرسشنامه، پس از تایید پایایی و روایی آن، انجام شد . این پرسشنامه حاوی 20 سوال 5 گزینه ( طیف لیکرت ) تهیه گردید . با استفاده از نرم افزار SPSS ، آزمون کای دو (مربع کای) به تحلیل اطلاعات پرداخته و نتایج حاصله با استفاده از مدل کانو طبقه بندی شد. بر اساس تحقیق انجام شده مشخص شد بیشترین عوامل تاثیر گذار بر رضایت کاربران بعد واسطه کاربر و تعامل و بیشترین عوامل موثر بر نارضایتمندی کاربران بعد زیرساخت و محتوا می باشد.