سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات ، دانشکده مهندسی و علم مواد، دان
حسین آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات ، دانشکده مهندسی و علم مواد، دان
سیامک سراج زاده – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از یک مدل ریاضی ، انرژی لازم و توزیع دما در فرایند کشش سیم پیش بینی می گردد. به این منظور ابتدا یک میدان سرعت مجاز بر مبنای تابع جریان ایجاد شده و سپس با استفاده از تئوری حد فوقانی و مینیمم کردن مصرف انرژی میدان سرعت متناسب با فرایند تخمین زده می شود. در مزحله بعد توزیع دما در قطعه و قالب در حال تغییر شکل با کمک روش اجزای محدود و Axisymmetric Petrov-Galerkin با در نظر گرفتن کار تغییر شکل حاصل از مدل حد فوقانی پیش بینی می گردد. مدل ارایه شده قادر می باشد اثر پارامترهای مختلف مانند سرعت کشش سیم ، هندسه قالب و شرایط اصطکاکی مختلف را بر توزیع دمای فلز و قالب محاسبه نماید. در نهایت برای ارزیابی مدل ، نتایج حاصل با نتایج بدست آمده از دیگر مدل ها مانند روش تعادل نیرو بعنوان یک روش حد پایینی و روش حد فوقانی بر مبنای میدان سرعت کروی مقایسه می گردد.