سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شیما شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشدسیستم های کامپیوتری گروه کامپیوتر موسسه اموزش عالی طبری بابل مازندران
همایون موتمنی – هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری مازندران
فرهاد رمضانی – هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری مازندران

چکیده:

مسئله چیدمان بسته ها دردوبعدیکی ازمسائل پایه ای درعلوم کامپیوتر باساختار بهینه سازی ترکیبی و گونه ای خاص ازمسئله کوله پشتی باینری می باشد هدف ازانی مطالعه ارایه چیدمان بهینه برای مسئله چیدمان بسته ها دردوبعد بااستناد به ارایه و قیاسهایی مبتنی برالگوریتم های فراابتکاری نظیر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات ژنتیک و یک نسخه ی بهبود یافته برای الگوریتم ژتنیک و سه نسخه ی بهبود یافته برای الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات می باشد زیرا یکی ازبارزترین محدودیت ها برای دستیابی به چیدمان بهینه باتوجه به ماهیت غیرچندجمله ای سخت مسئله مذکور درواقع همان یافت پاسخ بهینه است که به سبب داشتن ماهیت سخت مسئله چیدمان بسته ها دردوبعد به گونه ای عمل می کند که افزایش زمان دستیابی به حالت بهینه با افزایش ابعادمسئله همراه است بدین منظور درروش تحقیق نیز مسئله چیدمان بسته ها دردوبعد مبتنی برالگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات ژنتیک و بهبود یافته ی هریک ازآنان درمحیط متلب پیاده سازی و مقایسه گردیدند نتایج و دستاوردهای قیاسی حاکی ازبرتری الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات بهبود یافته ۳برسایر الگوریتم های فراابتکاری پیشنهادی می باشد به گونه ای که ازیک سو بیانگر بهبود پاسخ بهینه نسبت به سایر الگوریتم های حل پیشنهادی دردست یابی به چیدمان بهینه و ازسوی دیگر هم بیانگر کارایی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات بهبود یافته ۳ است