سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شکوه السادات خالو – استادیار شیمی تجزیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شقایق میرزاده – دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط
سحر شریفی –
نرگس کاظم پور –

چکیده:

دراین تحقیق حذف جیوه از محلولهای آبی با استفاده از پوست بادام به عنوان یک جاذب طبیعی ارزان مورد بررسی قرارگرفت ارزیابی ظرفیت جذب این ماده بروشمنقطع صورت گرفته است پارامترهای شیمیایی و فیزیکی موثر برفرایند جذب از جمله PH میزان ماده جذب کننده غلظت یون اولیه و زمان تماس به منظور دستیابی به حداکثر ظرفیت جذب جیوه توسط ماده جامد مورد بررسی قرارگرفته و بهینه سازی شدند بیشترین میزان حذف جیوه در PH=5/5 ±0/1 و در 10 دقیقه اول صورت می گیرد حداکثر میزان حذف جیوه توسط جاذب در غلظت 200 میلی گرم برلیتر جیوه به ازای 5 گرم برلیتر جاذب و درغلظت 500 میلی گرم برلیتر جیوه به ازای 7گرم برلیتر جاذب بهدست آمد. ایزوترم های جذب توسط مدل لانگمیر و فروندلیچ مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج تجربی همخوانی بهتری با مدل لانگمیر نشان میدهد حداکثر میزان جذب مطابق با مدل ایزوترم لانگیمر برابر با 135/13 میلی گرم برگرم بدست آمد. مطالعه سنتیکی با معادلات شبه درجه اول و شبه درجه دوم انجام شد نتایج نشان میدهد که معادله شبه درجه دوم در بیان مقدار جذب جیوه بهتر از شبه درجه درجه اول می باشد پتانسیل این ماده برای حذف جیوه از طریق بررسی کارایی جذب جیوه از فاضلاب سنتزی نشان داده شد.