سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل ولی زاده – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

این تحقیق به تدوین یک روش آزمایشگاهی برای تست مواد متخلخل به منظور بدست آوردن ضریب انتقال حرارت جابجایی و مقاومت هیدرولیکی پرداخته است. در تدوین روش آزمایشگاهی برای بدست آوردن مقاومت هیدرولیکی دو روش تعیین مقاومت بررسی شده است؛ روش محاسبه ضریب کلی مقاومت هیدرولیکی و روش دارسی، که بر پایه بررسی تاثیر دو ضریب ویسکوزیته و اینرسی پایهگذاری گردیده است. برای تدوین روش آزمایشگاهی در تعیین ضریب انتقال حرارت بر اساس حل معکوس، مسئله انتقال حرارت حل شده است. در انتها با انجام تستهایی تاثیر ساختار غیر یکنواختی مواد متخلخل روی مقاومت هیدرولیکی و انتقال حرارت مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که این پارامتر تاثیر زیادی روی این ضرایب دارد