سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیده نسیم امیرالسادات – دانشجوی دکترا مدیریت بازاریابی ،پردیس فارابی داشگاه تهران
حامد تدین – دانشجوی کارشناسی ارشد EMBA ، دانشگاه اصفهان

چکیده:

صرف انجام تبلیغات تضمینی برای رسیدن به هدف اساسی سازمان نیست، چرا که تبلیغ های ناکارا و ناموثر، با وجود صرف زمان و هزینه نتیجه ای جز شکست در بر نداشته و به ضرر سازمان و بنگاه تمام می شود. به همین دلیل است که سازمانها و بنگاه های تبلیغاتی رو به سوی ارزیابی اثربخشی تبلیغات خود آورده اند تا از صرف هزینه های غیر اثربخش جلوگیری کنند. هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل مؤثر بر اثربخشی تبلیغات تلویزیونی است. در این راستا با بررسی پژوهش های انجام شده مدلی برای بررسی عوامل تاثیر گذار براثربخشی تبلیغات مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شهروندان شهر اصفهان – هستند .روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانهای بوده و دادههای آن از پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. در بخش تجزیه تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشلن داد که اعتمماد استباط شده نسبت به سازمان تبلیغ کننده بیشترین تاثیر را بر اثربخشی تبلیغات تلویزیونی دارد . منافعی که مخاطبان در هر تبلیغ درک می کنند تاثیر متوسطی بر اثربخشی تبلیغات دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که درگیری ذهنی و شهرت استنباط شده نیز بر اثربخشی تبلیغات تاثیر دارند