سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ناصر پورمعلم – دکتری حمل و نقل و ترافیک
یاسر شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

بدلیلوجود مساله تاخیر درمسائل حمل و نقلی از جمله حمل و نقل ریلی ازمدلهای دنامیکی متعددی درمطالعات حمل و نقل ریلی استفاده شدهاست این مدلها ابزاری قوی برای آنالیز و پیش بینی تقاضای سفر درحمل و نقل ریلی هستند ولی بدلیل وجود پاره از اشکالات درآنها از قبیل وجود رگرسیون نامعتبر لازم است که تصحیح شوند برای مشخص نمودن برخی مسائلی کها ز این اشکالات ناشی می گردد مقالات ارایه شده تعدادی از مدلهای دینامیکی را بررسی و ارزیابی می کند این مقاله دارای دو بخش است اولی معرفی و تقسیم بندی مدلهای دینامیکی به سه گروه مدلهای تاخیر با متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته مدلهای تاخیر فقط با متغیرهای وابسته و مدلهای تاخیر فقط با متغیرهای مستقل و دوم ارایه یک مدل استاتیکی تقاضای سفر برای حمل و نقل ریلی برپایه اطلاعات آماری بدست آمده از سالنامه راه آهن بریتانیا برای تخمین متغیرهای مختلف تاثیر گذار در تقاضای سفر بصورت الاستیسیته