سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر قمی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قم
محمدرضا مهربان پور – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده:

افزایش شکاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکتها موجب انجام تحقیقات متعددی در زمینه شناسایی اقلام حذف شده ازصورتهای مالی شرکتها شده است. از جمله عواملی که بر ارزش شرکتها اثرگذار میباشد، ولی به علت ضعف و محدودیت- های گزارشگری مالی، حائز کسب معیارهای شناخت به عنوان یکی از عناصر صورتهای مالی نگردیده؛ سرمایه فکری میباشد. علی رغم عدم انعکاس سرمایه فکری در صورت های مالی؛ انتظار می رود این دارایی ارزشمند شرکت ها، ارتباط بیشتری با ارزش داشته باشد. در همین راستا هدف این پژوهش بررسی ارتباط ارزشی سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. یافته های تحقیق نشان داد که سرمایه فکری باعث افزایش ارتباط ارزشی (ارتباط با ارزش) اطلاعات صورتهای مالی می شود