سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نغمه سعادتی – دانشجوی کارشناسی ارشدبیوشیمی
پریچهر یغمائی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فهیمه رمضانی تهرانی –
مهدی هدایتی –

چکیده:

آدیپوکین ها ترکیبات مترشحه از بافت چربی ه ستند که درکنترل متابولیسم بدن شرکت دارند ادیپسین ازجمله ادیپوکین ها بوده که نقش سیستمیک درمتابولیسم چربی و سایر سیستم های فیزیولوژیک مرتبط با تعادل انرژی بدن دارند درمطالعات گوناگون سطح سرمی آدیپسین با تغییر درشاخص توده بدنی BMI مقاومت به انسولین همراه بوده است این مطالعه با هدف بررسی ارتباط امنتین با سندرم تخمدان پلی کیستیک PCOS انجام شد این مطالعه مورد شاهدی دربیماران PCOS انجام شد تعداد45 بیمارPCOS و 45 نفر به عنوان گروه شاهد براساس معیارهای NIH انتخاب شدند قندخون ناشتاBMI (FBS) انسولین و هورمون امنتین اندازه گیری گردید درسنجش متغیرها ا زکیتهای رنگ سنجی آنزیمی سنجش گلوکز و الایزا سنجش امنیتن وانسولین استفاده گردید مقاومت به انسولین با مدل HOMA-IR محاسبه شد داده ها با استفاده از آزمون T مستقل ضریب همبستگی و انالیز واریانس یک طرفه به کمک نرم افزار SPSS16 تحلیل شدمیزان امنتین سرم دربیماریان مبتلا به PCOS بوطرمعنی داری از گروه شاهد کمتر بود میزان انسولین در افرادمبتلا به طور معنی داری ازگروه شاهد بیشتری بود.