سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدحسین ودیعی – دانشیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا شورورزی – استادیاروعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
احمد مرادی – کارشناس ارشد مدیریت مالی

چکیده:

اهرم مالی شرکت ها در تصمیم های سرمایه گذاری نقشی تعیین کننده ایفا می کند . برخی ازپژوهش های قبلی بیانگر وجود رابطه بین اهرم مالی و عواملی همچون بازده سهام ، نرخ بازده داراییها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و خالص اموال، ماشین آلاتو تجهیزات شرکت است. در این تحقیق وجود ارتباط بین اهرم مالی با بازده سهام و سود تقسیمی با استفاده از دادههای سال-های 1383 تا 1387 بین 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج آزمون هاحاکی از آن است که ارتباط معنادار بین اهرم مالی با بازده سهام سال جاری وجودنداردولی ارتباط معناداری بین اهرم مالی با سود تقسیمی سال جاری وجوددارد