سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهره موسوی کاشی – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

استرس سازمانی وفرسودگی شغلی دو عامل بسیار مهم و تاثیرگذار برسلامت سازمانی و بهداشت پرسنل در نظرگرفته شده است. بر رفتار کارمندان درسازمان تاثیر گذاشته و تاثیر گسترده ای بر انگیزه و رضایت کارکنان دارد . هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین استرس سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان است. برای اندازه گیری بعد استرس از ابزارهایی که ORQ در اختیار قرار می دهد استفاده شده وبرای اندازهگیری سطوح فرسودگی شغلی ، ازپرسشنامه فرسودگی شغلی MAS-lach که توسط ماسلاچ و جکسون طراحیشده، استفاده شده است. فرسودگی شغلی در سه بعد خستگی عاطفی، عدم موفقیت فردی و زوال شخصیت مورد سنجش قرار گرفت . پژوهش حاضر بصورت مطالعه موردی در شرکت نورایستاپلاستیک انجام شد. تعداد 671 نفرپرسنل سازمان مورد تحقیق قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که یک رابطه ی مثبت بین استرس و فرسودگی شغلی در بین شاغلین این بخش وجود دارد . استرش شغلی تأثیر مثبتی در سه بعد فرسودگی شغلی نیز دارد . بر ا ساس یافته های این پژوهش پیشنهاداتی برای جلوگیری از استرس کاری و فرسودگی شغلی مطرح شده است