سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدرضا حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد
یوسف جعفری آهنگری – دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرید مسلمی پور – استادیار گروه علوم دامی مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس
رحمت سمیعی – مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

چکیده:

در مطالعه حاضر، بررسی روند تغییرات سالانه سطوح هورمونهای T3 ،P4 و T4 میشهای دالاق و ارتباط آنها با درجه حرارت و فتوپریود محیط مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور پنج میش دالاق با سن تقریبی 3 سال و میانگین وزنی 7/ 7± 2/ 61 کیلوگرم از یک گله بطور تصادفی در استان گلستان انتخاب شدند. میشها یک جیره استاندارد نگهداری دریافت کردند. نمونههای خون بصورت هفتگی از طریق سیاهرگ گردنی اخذ گردید. غلظت هورمونها با روش رادیوایمنواسی تعیین شد. بالاترین سطح T3 ،P4 و T4 بترتیب در فصول تابستان( 6/63±0/46 ng/mL )، بهار( 2/15±0/06 nmol/L ) و زمستان( 141/40±5/25 nmol/L )؛ بطوری که پایینترین سطح این هورمونها در فصول زمستان( 2/31±0/46 ng/mL )، تابستان( 1/82±0/06 nmol/L ) و تابستان( 71/12±5/25 nmol/L ) مشاهده شد. بیشترین و کمترین درجه حرارت محیط در کل دوره آزمایش به ترتیب در ماههای تیر( 28/24±0/21°С ) و بهمن( 7/43±0/97°С )، همچنین بلندترین و کوتاهترین روز سال به ترتیب در ماههای تیر( 07 / 0± 39 / 14 ساعت) و دی( 03 / 0± 55 / 9 ساعت) ثبت شده بود. ضریب همبستگی بین هورمونهای T3 ،P4 و T4 با درجه حرارت محیط بترتیب برابر با 3/ 0+، 44 / 0- و 77 / 0- بود. درحالی که ضریب همبستگی بین این هورمونها با طول روز محیط بترتیب برابر با 21 / 0+، 26 / 0- و 68 / 0- بود. در مجموع، نتایج نشان داد که سطوح هورمونهای T3 و T4 میشهای دالاق با درجه حرارت محیط و فتوپریود یک ارتباط معکوس دارد در مقابل سطوح P4 با درجه حرارت و فتوپریود محیط یک ارتباط مثبت دارد.