سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسیم نعیمی – عضو هیات علمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
علی قاسمی – عضو هیات علمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

چکیده:

سندرم پیش از قاعدگیPMS) ( مجموعه ای بزرگ از علائم جسمی،خلقی و هیجانی است که به صورت دوره ای، پیش از قاعدگی زنان(فاز لوتئال)رخ می دهد.براساس معیارهای نسخه چهارم تشخیص وآمار بیماریهای روانی (DSM -IV)، اختلال ملال پیش ازقاعدگیPMDD) )حالت شدیدترسندرم پیش از قاعدگی است وبیشتر برروی اختلالالت خلقی تمرکز دارد. فاکتورهای تغذیه ای ازجمله مصرف روزانه شیر به عنوان یک ماده غنی از کلسیم و ویتامین های مختلف می تواند، باعث کاهش نشانه های خلقی شود. در این مطالعه توصیفی– تحلیلی 201 نفر از دانشجویان دانشگاه سیستان وبلوچستان پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک ،میزان مصرف شیر روزانه وسوالات سنجش علایم را با توجه به معیار ذکر شده به صورت گذشته نگربر روی در،دو دوره قاعدگی قبلی بر اساس مقیاس لیکرت تکمیل نمودند، سپس تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 19 و آزمون های معنی داری مربع کای-دو انجام شد.براساس نتایج در73 نفر (3/36/%)علایم اختلال ملال پیش از قاعدگی مشاهده و در128نفر (7/63%) وجود نداشت، 115 نفر(2/57%)روزانه شیر استفاده نمی کردند و 86 نفر (8/42%) مصر روزانه داشتند ،در میان10 علامت خلقی مرتبط با اختلال،کاهش سه نشانه خستگی( 6/72% )،تغییر پذیری خلقی (7/64%) و اشکال در تمرکز (3/48%) با مصرف روزانه شیر ارتباط معنی داری داشت. ) 05/0( P <با توجه به مصرف کم شیر،در بین دانشجویان و از آنجایی که کاهش معنی داری در برخی علایم خلقی ،اختلال ملال پیش ازقاعدگی مشاهده شد،بایدبا افزودن روزانه شیردر برنامه غذایی دانشجویان خانم،جهت کاهش عوارض خلقی که آسیبهای زیادی درزندگی شخصی وروابط اجتماعی آنها ایجاد می کند ،اقدام کرد.