سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم مسیح آبادی – دانشجوی فوق لیسانس بهداشت،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
حسن قربانی – دانشجوی دکترای روانشناسی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
مجتبی سلطانی – دکترای رواشناسی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی وقاری شورجه – دانشجوی دکترای حقوق، مدرس دانشگاه آزاد قوچان

چکیده:

هدف پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و ریسک فرار از منزل در دختران نوجوان اجرا شد . روش ،این پژوهش همبستگی از نوع تحلیل رگرسیون چند گانه بود 500 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه به شیوه تصادفی طبقه ای خوش ای انتخاتب شدند و با استفاده از پرسشنامه های ویژگی های جمعیت شناختی، ریسک فرار از منزل و هوش هیجانی بار – اون مورد بررسی قرار گرفتند . یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین هوش هیجانی کلی و برخی از مولفه های آن شامل احترام به خود، شادکامی ، واقعیت سنجی ، خودآگاهی هیجانی، تحمل استرس، انعطاف پذیری، مهارت تکانه، مسئولیت پذیری اجتماعی و حل مساله با ریسک فرار از دختران همبستگی منفی و معناداری وجود دارد . نتایج، نتایج از تاثیر احتمالی مولفه های هوش هیجانی بر ریسک فرار دختران از منزل حمایت می کند . مولفه های واقعیت سنجی برجسته ترین متغیر در پیش بینی ریسک فرار دختران از منزل بود .