سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

انوشیروان فرشیدیان فر – دانشیار مهندسی مکانیک- دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا خاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی کاربردی-دانشگاه فردوسی مشهد
حسین زنگانه – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

چکیده:

متن حاضر بخش دوم از یک مقاله دو قسمتی است که در آن با توجه به یافته های بخش اول یعنی نتایج مدلسازی پدیده ارتعاش گردابه محرک 1 سعی در بررسی اثر عوامل مختلف بر آن خواهیم داشت. دو عامل که در اکثر مقالات به عنوان فاکتور های اصلی ارتعاشی در این پدیده مورد نظر بوده اند یکی نسبت چگالی 2 و دیگری میرایی می باشد. در واقع با تغییر شرایط سازه و سیال و حل مساله با استفاده از مدلسازی انجام شده و مقایسه آن با یافته های دیگران سعی در اثبات میزان درستی مدل خواهیم داشت. در ادامه با استفاده از تحلیل دو شاخه شدگی 3 و انتخاب میرایی به عنوان پارامتر کنترل، اثر این عامل را بر شروع رفتار هیسترزیس و پایان ناحیه قفل شدگی بررسی خواهیم کرد