سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – گروه کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس آزمایشگاه تشخیص/جلوگیری از نفوذ
محمد رحمانی منش – گروه کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس زمایشگاه تشخیص/جلوگیری از نفوذ

چکیده:

پروتک لهای پایه شبک ههای ب یسیم اقتضایی مانند DSR و AODV در مقابل شماری از حملات آسی بپذیر م یباشند. برای مقابله با این حملات پروتک لهایی مانندSAR و ARAN, Ariadneطراحی شده اندARANبا استفاده از مرکز تایید گواهی قابلاعتماد و رمزنگاری نا متقارن سعی م یکند تا به اهداف امنیتی احراز هویت و عدم انکار دست یابد و در نتیجه در مقابل شمار زیادی
از حملات ایمن م یباشد. اما علیرغم صرف هزینه زیاد و استفاده از رمزنگاری نامتقارن، این پروتکل در مقابل حملات خودخواهانه از جانب گر ههای مشروع آسی بپذیر م یباشد. این حملات عبارتند از: حمله دورانداختن بسته ها، سیا هچاله، سوراخ خاکستری، ارسال بست ههای داد های و کنترلی به گره بعدی غلط و جعل بسته های .RouteError در این مقاله با اضافه کردن مکانیزمی برای پایش گر ههایهمسایه به پروتکلARANسعی م یکنیم تا این حملات را تشخیص داده و با آ نها مقابله نماییم. برای نیل به این هدف تغییراتی رادر این پروتکل به وجود آورده و پروتکل ARAN2 را بر مبنای این تغییرات طراحی کرد هایم. نتایج شبی هسازی نشان م یدهد که،ARAN2بیش از ٩٠ %گر ههای متخاصم را تشخیص داده و نرخ تحویل بسته بالاتری نسبت به ARANدارد.