سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدحسین عصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی
مهرداد حسینی شکیب – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی
عباس خمسه – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی

چکیده:

امروزه تکیه به اهرمهای رقابتی سنتی مثل افزایش کیفیت، کاهش هزینه و تمایز در محصولات و خدمات کافی نیست و در عرصه رقابت مفاهیمی مثل سرعت و انعطافپذیری، نمود قابل توجهی پیدا کردهاند و گرایش به سمت ارائه محصولات و خدمات جدید، خود دلیل موجه این تغییر نگرش است. از طرف دیگر، پویایی و پیچیدگی مفهوم توسعه محصول جدید، ماهیت میان رشتهای آن و رقابتی شدن هر چه بیشتر سازمانها به همراه پیدایش علوم و تجهیزات جدید تولیدی، تولید محصولات جدید را با چالشهای جدید روبهرو و باعث شده تا محققان در تحقیقات خود رویکردهای متفاوتی را به کار گیرند و به یافتههای مفیدی دست یابند تغییر نیازها و خواستههای مشتریان، تحول سریع تکنولوژی، افزایش رقابت در بازار و افزایش رونق اقتصادی موجب شده است که شرکتها درصنایع مختلف با سرعت، بازدهی وکیفیت رو به رشدی به نوآوری و ارائه محصولات جدید بپردازند. در واقع، مشتریان در جستجوی محصولات جدیدتر، پیشرفتهتر و منطبق بر نیازهای خود هستند و شرکتها نیز ناچارند محصولاتی را ارائه دهند که پاسخگوی نیاز و انتظارات مشتریان باشد، زیرا در غیر اینصورت، رقبا گوی سبقت را از آنان خواهند ربود. ضرورت داشتن راهبرد برای صنعت دفاعی کشور که دارای خصلت پیچیدگی، هزینه بر بودن و زمان بر بودن میباشند، از اهمیت حیاتی برخوردار است. در این مقاله سعی داریم نسبت به ارزشیابی میزان موفقیت مولفههای تاثیر گذار بر توسعه محصول جدید در صنایع دفاعی و اولویتبندی آنها اقدام نموده و وضعیت صنعت و شکاف موجود در هر یک از عوامل را بررسی و بیان نماییم.