سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مقصود امین خندقی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مریم باغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات فاوا به عرصه آموزش یادگیری را جذاب تر و اسان تر نموده است ارزشیابی آموزشی را می توان چه در محیطهای آموزش سنتی و چه در محیط آموزش الکترونیکی یکی از مهمترین عناصر برنامه درسی و فرایند تدریس برشمرد که میزان دستیابی به کیفیت و هدفهای آموزشی را مشخص می نماید دراین مطالعه با نگاهی به دیدگاهها و نظرات متخصصان حوزه تدریس و آموزش به بررسی و تبیین یادگیری الکترونیکی و ارزیابی آموزشی درمحیط آموزش الکترونیکی پرداخته شده است نتایج نشان میدهد کها مروزه نظامهای ارزیابی الکترونیکی از مدلها و جایگاه ویژه ای در ارزشیابی یادگیرندگان برخوردارند. وجود این نظامهای خودارزیاب تا حدود زیادی ارزشیابی را به عهده خود یادگیرنده واگذار کردها ند دراین مقاله همچنین به معرفی و عملکرد نظام ارزشیابی GPAM_WATA در محیط آموزش الکترونیکی با محوریت ارزشیابی پویا پرداخته شده است.